โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ

Ansor Al-sunnah School Pakpayoon Foundation

 กิจกรรมความเคลื่อนไหว

งานสานใจศาสนูฯ ครั้งที่ 2 ณ ศนถ. กทม.

คณะผู้บริหาร ครู นัก เรียน ได้เดินทางไป ทัศนศึกษาและร่วมงานสานใจศาสนูฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563

create on 2020-10-22 09:25:48
edit on 2020-10-30 10:58:13

 กิจกรรมความเคลื่อนไหวอื่น ๆ