โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ

Ansor Al-sunnah School Pakpayoon Foundation

 กิจกรรมความเคลื่อนไหว

งาน 75 ปี ศาสนปถัมภ์ (2489-2564)

ผู้บริหารโรงเรียนศาสนูปถัม ปากพะยูน มูลนิธิ ได้มีมติให้จัดงานครบรอบ 75 ปี ศาสนูปถัมภ์ เนื่องจากอัลมัรฮูม ครูอิสมาอีล อะหมัด อัล นัดวี ได้ร่วมกับชาวปากพะยูน จัดตั้งโรงเรียนสอนศาสนาขึ้นเป็นแห่งแรกในจังหวัดพัทลุง เมื่อปี พ.ศ. 2489 ซึ่งในปี 2564 จะรอบ 75 ปีในการก่อตั้งโรงเรียน คณะกรรมการจึงมีมติให้มีการจัดงานรำลึกการครบรอบดังกล่าว โดยมีมติจะจัดให้มีงาน 2 วันด้วยกันคือ วันที่ 10 และ 11 เมษายน 2564 

ในการจัดงาน จะจัดให้มีการแสดงผลงานของศิษย์ ปัจจุบัน  การพบปะและแลกเปลี่ยนประสพการณ์ของศิษย์เก่า การเสวนาธรรมโดยคณาจารย์ผู้ทรงความรู้ทางด้านศาสนาและการศึกษา ซึ่งรายละเอียดของงานจะได้มีการประชุมและแจ้งให้ทราบต่อไป

create on 2020-10-22 09:39:17
edit on 2020-10-30 10:58:22

 กิจกรรมความเคลื่อนไหวอื่น ๆ