โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ

Ansor Al-sunnah School Pakpayoon Foundation

 กิจกรรมความเคลื่อนไหว

Ansor Games 63 กีฬาภายในศาสนูปถัมภ์

ร.ร. ศาสนูปถัม ปากพะยูน มูลนิธิ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563  โดยมีท่านประธานสมาคมโรงเรียนราษฏสอนศาสนาอิสลามเป็นประธานในพิธี

create on 2020-10-27 20:14:44
edit on 2020-10-30 10:58:26

 กิจกรรมความเคลื่อนไหวอื่น ๆ