โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ

Ansor Al-sunnah School Pakpayoon Foundation

 แผ่นที่ เส้นทาง และเบอร์ติดต่อ

 เลขที่ 611 หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93120

 074 699 476