โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ

Ansor Al-sunnah School Pakpayoon Foundation

 ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

ปี พ.ศ.2487 โรงเรียนได้เปิดทำการสอน และเริ่มสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น โดยเช็ค อิสมาแอล อะหมัด หลักสูตรที่ใช้ในการเปิดสอนเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษา

ปี พ.ศ.2525 วันที่ 21 ตุลาคม โรงเรียนได้ขอจัดตั้งเป็นนิติบุคคลและได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 26 เดือนเมษายน 2526 เลขทะเบียนที่ 2024 ในนาม มูลนิธิ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ

ปี พ.ศ.2548 โรงเรียนเข้ารับการประเมินภายนอก (รอบแรก) จาก สมศ. และโรงเรียนผ่านการประเมิน รอบแรก ในระดับ ดี

ปี พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2551 ได้เปลี่ยนจากคำว่าครูใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแทนและโรงเรียนเข้าประเมินรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโดย นายอันศอรี เจริญวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ เข้าเฝ้ารับรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ณ ค่ายเสนาณรงค์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปี พ.ศ.2552 โรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา รอบ 2 จาก สมศ. และโรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพสถานศึกษา จาก สมศ.

ปี พ.ศ.2553 โรงเรียนจัดทำหลักสูตรใหม่และประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2553 (ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551) ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 และโรงเรียนจัดทำหลักสูตรและประกาศใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2553 ( หลักสูตรอิสลามศึกษา 2546 )และได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา โดยมีนักเรียนจำนวน 26 คน ครู 2 คน

ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนเปลี่ยนตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่ จาก นายชาญชัย สันสาคร เป็นนายบารี ดีนกาหมีน และเปลี่ยนคณะกรรมการมูลนิธิใหม่โดย ประธานมูลนิธิ คือ ร.ต.ต. สมบัติ ปัญญาพฤกษ์