โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ

Ansor Al-sunnah School Pakpayoon Foundation

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับสมัครนักเรียนใหม่ 2563 ประจำเขตพื้นที่

ศูนย์รับสมัครนักเรียนใหม่ 2563 ประจำเขตพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 1. ศูนย์รับสมัครบ้านบางมวง: บ้านครูดารีหย๊ะ หมัดหมัน 089-5990640 2. ศูนย์รับสมัครบ้านม่วงทวน บ้านครูอุสมาน ยีหวังกอง 086-2856781 3. ศูนย์รับสมัครบ้านเกาะหมาก บ้านครูชารีฟ มุสลีมีน 089-4675620 4. ศูนย์รับสมัครบ้านเกาะนางคำ บ้านครูวิรัตน์ เหย็บหนุด 091-8470745 5. ศูนย์รับสมัครเขตอำเภอตะโหมด บ้านครูศศิธร หนูจันทร์ 093-7526948 6. ศูนย์รับสมัครเขตอำเภอบางแก้ว บ้านครูอาสนา หวังจิต 088-3962821 7. ศูนย์รับสมัครเขตอำเภอกงหรา บ้านผู้อำนวยการ 086-9692962 8. ศูนย์รับสมัครเขตเทศบาลปากพะยูน ที่โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ฯ (มีครูเวรประจำวัน)

create on 2020-06-13 10:30:16
edit on 2020-07-11 15:34:41

 ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ