โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ

Ansor Al-sunnah School Pakpayoon Foundation

ปรัชญา

เพิ่มพูนปัญญา ยึดมั่นศาสนา พัฒนาสังคม

อัตลักษณ์

นมาซถูกต้อง

เอกลักษณ์

ดำเนินชีวิตตามวิถีอิสลาม